چهارشنبه , ۶ اسفند ۱۳۹۹
رویدادهای اخیر

دوره های آموزشی

presentation-icon

ثبت نام در دوره ها

calendar-icon

دوره های سابق

gamer-icon

پشتیبانی

certification-icon

دریافت گواهینامه

دوره های آموزشیِ اخیر

نشست آموزشی مجازی با دکتر مسعودی

اولین نشست تشکیلاتی

۱ جلسه ، مجموعاً ۱۵۰ دقیقه

استاد دکتر مسعودی

ویژۀ دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره) - محتوای آموزشی در قالب وبینار - فایل ضبط شده منتشر نشده
توضیحات

دورۀ آموزشی آزمایشی

۳ جلسه ، مجموعاً ۲۷۰ دقیقه

استاد تست

آموزشی ویژۀ دانشجویان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)
شرایط

دورۀ آموزشی آزمایشی

۳ جلسه ، مجموعاً ۲۷۰ دقیقه

استاد تست

آموزشی ویژۀ دانشجویان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی (ره)
ثبت نام / ورود