رویدادهای اخیر

شوراهای پیشین

شورای مرکزی (دورۀ دوم)

نام و نام خانوادگی نوع عضویت در شورای مرکزی سمت رشتۀ تحصیلی
جواد زارعی عضو اصلی دبیر انجمن حقوق
سیدمحمدابراهیم خدائی عضو اصلی دبیر واحد تبلیغات و روابط‌عمومی حقوق
راضیه زارعی عضو اصلی دبیر واحد سیاسی-عقیدتی روانشناسی
فاطمه اسدی مؤمنی عضو اصلی دبیر واحد خواهران و مالی تدارکات مهندسی معماری
حمیدرضا جهانشاهی عضو اصلی دبیر واحد علمی – آموزشی مهندسی کامپیوتر
آرزو کوهگرد عضو اصلی دبیر واحد فرهنگی – اجتماعی روانشناسی
سید علیرضا شاهرضایی عضو اصلی دبیر واحد تشکیلات و پذیرش مدیریت مالی
امین منصوری عضو علی البدل قائم مقام واحد علمی – آموزشی فقه و حقوق اسلامی
علی کثیری عضو علی البدل قائم مقام واحد سیاسی-عقیدتی حقوق

شورای مرکزی (دورۀ اول)

نام و نام خانوادگی نوع عضویت در شورای مرکزی سمت رشتۀ تحصیلی
جواد زارعی عضو اصلی دبیر انجمن حقوق
علی کثیری عضو اصلی دبیر واحد تبلیغات و روابط عمومی حقوق
سیدمحمود دادور عضو اصلی دبیر واحد علمی- آموزشی اقتصاد
فاطمه حیدری عضو اصلی دبیر واحد خواهران و مالی تدارکات روانشناسی
فاطمه محمدی عضو اصلی دبیر واحد فرهنگی-اجتماعی روانشناسی
محمد ایران‌زاد عضو اصلی دبیر واحد سیاسی- عقیدتی زیست فناوری
محمد عسگری عضو اصلی دبیر واحد تشکیلات و پذیرش حقوق
مهدی شیرانی عضو علی البدل   حقوق
سیدمحمدابراهیم خدائی عضو علی البدل قائم مقام واحد سیاسی- عقیدتی حقوق

اعضای هیأت موسس

نام و نام‌خانوادگی عکس
جواد زارعی جواد زارعی 
سیدمحمود دادور محمود دادور 
علی کثیری علی کثیری 
محمد عسگری محمد عسگری 
محمد ایران‌زاد محمد ایران‌زاد