سه شنبه , ۸ خرداد ۱۴۰۳
رویدادهای اخیر

شوراهای پیشین

شورای مرکزی (دورۀ چهارم)

نام و نام خانوادگی نوع عضویت در شورای مرکزی سمت رشتۀ تحصیلی
رسول دهقانی عضو اصلی دبیر انجمن مدیریت صنعتی
آتنا رحیمی عضو اصلی دبیر واحد خواهران فقه و حقوق
زهرا سیاوشی عضو اصلی دبیر واحد عقیدتی – سیاسی مهندسی کامپیوتر
علی منصوری عضو اصلی دبیر واحد تبلیغات و روابط‌عمومی مهندسی صنایع
مهسا مهدیه عضو اصلی دبیر واحد آموزشی – تحقیقاتی حقوق
نیما یادگار اصفهانی عضو اصلی دبیر واحد مالی و تدارکات مهندسی کامپیوتر
محمدمهدی اقبالی عضو اصلی دبیر واحد فرهنگی – اجتماعی فقه و حقوق
حامد محسنی عضو علی البدل قائم‌مقام واحد آموزشی-تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر
محمدعرفان ابراهیمی عضو علی البدل   مهندسی عمران

شورای مرکزی (دورۀ سوم)

نام و نام خانوادگی نوع عضویت در شورای مرکزی سمت رشتۀ تحصیلی
سیدمحمدابراهیم خدائی عضو اصلی دبیر انجمن حقوق
فاطمه اسدی مومنی عضو اصلی دبیر واحد خواهران  مهندسی معماری
مهدی جلیل سرقلعه عضو اصلی دبیر واحد عقیدتی – سیاسی مدیریت صنعتی
امیرمحمد محمدیها عضو اصلی دبیر واحد تبلیغات و روابط‌عمومی مهندسی کامپیوتر
حامد محسنی عضو اصلی دبیر واحد آموزشی – تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر
فاطمه بابایی شاهدانی عضو اصلی دبیر واحد مالی و تدارکات حقوق
انسیه سادات میرصفایی عضو اصلی دبیر واحد فرهنگی – اجتماعی حقوق
زهره صالحی منش عضو علی البدل    
زهرا بهرامی عضو علی البدل   حقوق

شورای مرکزی (دورۀ دوم)

نام و نام خانوادگی نوع عضویت در شورای مرکزی سمت رشتۀ تحصیلی
جواد زارعی عضو اصلی دبیر انجمن حقوق
سیدمحمدابراهیم خدائی عضو اصلی دبیر واحد تبلیغات و روابط‌عمومی حقوق
راضیه زارعی عضو اصلی دبیر واحد سیاسی-عقیدتی روانشناسی
فاطمه اسدی مؤمنی عضو اصلی دبیر واحد خواهران و مالی تدارکات مهندسی معماری
حمیدرضا جهانشاهی عضو اصلی دبیر واحد علمی – آموزشی مهندسی کامپیوتر
آرزو کوهگرد عضو اصلی دبیر واحد فرهنگی – اجتماعی روانشناسی
سید علیرضا شاهرضایی عضو اصلی دبیر واحد تشکیلات و پذیرش مدیریت مالی
امین منصوری عضو علی البدل قائم مقام واحد علمی – آموزشی فقه و حقوق اسلامی
علی کثیری عضو علی البدل قائم مقام واحد سیاسی-عقیدتی حقوق

شورای مرکزی (دورۀ اول)

نام و نام خانوادگی نوع عضویت در شورای مرکزی سمت رشتۀ تحصیلی
جواد زارعی عضو اصلی دبیر انجمن حقوق
علی کثیری عضو اصلی دبیر واحد تبلیغات و روابط عمومی حقوق
سیدمحمود دادور عضو اصلی دبیر واحد علمی- آموزشی اقتصاد
فاطمه حیدری عضو اصلی دبیر واحد خواهران و مالی تدارکات روانشناسی
فاطمه محمدی عضو اصلی دبیر واحد فرهنگی-اجتماعی روانشناسی
محمد ایران‌زاد عضو اصلی دبیر واحد سیاسی- عقیدتی زیست فناوری
محمد عسگری عضو اصلی دبیر واحد تشکیلات و پذیرش حقوق
مهدی شیرانی عضو علی البدل   حقوق
سیدمحمدابراهیم خدائی عضو علی البدل قائم مقام واحد سیاسی- عقیدتی حقوق

اعضای هیأت موسس

نام و نام‌خانوادگی عکس
جواد زارعی جواد زارعی 
سیدمحمود دادور محمود دادور 
علی کثیری علی کثیری 
محمد عسگری محمد عسگری 
محمد ایران‌زاد محمد ایران‌زاد