چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
رویدادهای اخیر
دیدار سال 83 دانشجویان جنبش مستقل با رهبری

سند گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان

سند گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان که به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده در ۱۷ بند به شرح زیر است :

۱) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، حاکمیت از آن خداوند است و انگیزه آفرینش انسان در پناه اراده و اختیارش و با مددگرفتن از عقل و وحی به عنوان حجت درونی و بیرونی رسیدن به سعادت و کمال در دنیا و آخرت و در ابعاد مادی و معنوی و در حوزه های فردی و اجتماعی است.  

۲) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، حکومت از آن صالحین است و ولایت فقیه، به عنوان مدار نظام اسلامی در عصر غیبت مهمترین تجلی و مظهر این ایده می باشد.

۳) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، انقلاب اسلامی مظهر اراده الهی و تحقق آیه شریفه «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» و پاسخ اصلی و تاریخی به مطالبات انباشته شده ملت ایران در عصر کنونی است.

۴) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ ملت ایران و باشکوه ترین رویداد پس از قبول اسلام برای ایرانیان است که آثار و پیامد های فکری و سیاسی و فرهنگی آن مرزهای جغرافیایی را در نوردیده است و شکست اندیشه ای مکاتب مادی را جلوه گر ساخته است.

۵) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، انقلاب اسلامی، آزادی، استقلال، مردم سالاری، خودباوری و غرور و عزت ملی بعنوان دستاوردهای ارزنده آن آیینه تمام نمای تحقق عینی مطالبات تاریخی و بر جامانده ملت و سکوی جهش به سوی پیشرفت، آبادانی و عدالت ایران و ایرانیان است.

۶) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، امام خمینی(ره) پرچمدار تحولات تازه ای در عصر کنونی است که از یکسو به دوره حاشیه نشینی دین و ارزش های انسانی، موج نهلیسم و پوچی پایان بخشید و از دیگر سو، آغازگر عصر طلایی است که خداوند و معنویت به حیات انسانها باز گردیده است.

۷) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، امام خمینی (ره) تفسیر حقیقی اسلام ناب محمدی (ص) است که ارزش های تازه و نوید بخشی را برای زیستی سعادتمند در پناه عقل وحی و اخلاق برای جامعه جهانی بحران زده و گرفتار در مرداب ماتریالیسم و مادی گری به ارمغان آورده است.

۸) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، مردم سالاری دینی بر پایه و اساس وحدت عقل و وحی، پیوستگی علم و سیاست با دین، همگرایی قدرت و اقتصاد با اخلاق و سازگاری ارزش های دینی با آزادی و حقوق بشر و در هم تنیده بودن حوزه های مادی و معنوی زندگی فردی و جمعی انسان تجربه نوینی از حکومت داری است که با نگاه یکپارچه دینی علاوه برحل پارادوکس ها و تضادهای مفهومی، الگویی است از حکومت دینی که ریشه در مشروعیت الهی دارد و متکی به خواست و اراده مردم است.

۹) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، ضمن اعتقاد راسخ به اصولگرایی و اصلاح طلبی و با قرار گرفتن در موضع منتقدانه نسبت به اصولگرایان واصلاح طلبان تفکیک مفهومی این دو را نادرست دانسته و آن را محصول استراتژی استحاله نرم افزاری جمهوری اسلامی و در راستای دو قطبی ساختن جامعه به جمهوری خواه و اسلام خواه، چپ و راست، آزادیخواه و اقتدارگرا می داند و معتقد است اصلاح طلبی بدون اصولگرایی نتیجه ای به غیر از هرج و مرج و آنارشیسم و بستر سازی برای فرصت طلبان نخواهد داشت و اصولگرایی بدون اصلاح گرایی به جمود و تحجر منجر خواهد شد و در حقیقت اصولگرایی و اصلاح طلبی همزاد همدیگر و غیر قابل تفکیک می باشند.

۱۰) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، «هم انقلاب اسلامی»،  «امام و رهبری» و «مردم و قانون اساسی» بعنوان اصول خدشه ناپذیر و راهنمای عمل فعالیت های تشکیلات فکری و سیاسی – فرهنگی جریان دانشجویی است و هم نقد درونی سیاست ها و فرآیندهای تصمیم گیری، تصمیم سازی و رفتار و عمل کارگزاران نظام بعنوان رسالت اصلاح گرایانه اجتماعی جنبش دانشجویی بر مبنای این سه اصل وظیفه انقلابی و ملی آنان است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

۱۱) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، «حاکمیت»؛ یعنی دین اسلام، انقلاب اسلامی و اصل جمهوری اسلامی از «حکومت»؛ یعنی روند ها و سیاست ها، تصمیمات و رفتار حاکمان و کارگزاران، تفکیک می شود و جنبش دانشجویی مسلمان با اعتقاد به حاکمیت در برابر حکومت «گفتمان انتقادی» را صورت می بخشد.

۱۲) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، مبارزه دائمی و پایدار با مظاهر ظلم و ستم و سمبل های استکباری دنیا – آمریکا و رژیم صهیونیستی – دفاع از حقوق مستضعفین و مظلومین جهان خصوصاً مسلمانان فلسطین، اصلی بنیادین و غیر قابل تغییر است و جریان دانشجویی لحظه ای در این راه دچار تردید نخواهد شد و با رسالت بیدارگری و حساسیت های دینی و انسانی چهره پیدا و پنهان حاکمان نظام سلطه را افشا و رسوا ساخته و با پیشتازی اولین صفوف مقاومت و ایستادگی در برابر قلدری ها و زیاده خواهی آنان را تشکیل می دهد.

۱۳) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان خواست و اراده دانشجویان به دلیل استقلال از روابط تولیدی و اقتصادی و مناسبات قدرت سیاسی نسبت به احزاب و گروه های فشار که کسب قدرت و ثروت، جهت گیری های اصلی آنان است به منافع ملی نزدیکتر و صادقانه تر است و پاسداری از این استقلال و پرهیز از تبدیل شدن به واحد جمعیتی جریانات سیاسی ماهیت انکار ناپذیر جنبش دانشجویی مسلمان است.

۱۴) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، عدالت خواهی و تاکید بر توزیع متناسب و شایسته ثروت، قدرت و منزلت در جامعه محور آرمانگرایی و ایستادگی در مقابل نابرابری های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی و دفاع از حقوق مردم مخصوصاً پابرهنگان و کسانیکه از پشتوانه های نافذ قدرت و ثروت بی بهره اند، مبنای حق طلبی است.

۱۵) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان آزادی ودیعه الهی و گوهر تابناکی است که با صیانت در صدف عقل، منطق و اخلاق زمینه شکوفایی مادی و معنوی فرد و جامعه را فراهم می سازد و بزرگترین تهدید برای آزادی رفتار و کردار کسانی است که تحت لوای آزادیخواهی مرزهای عقیدتی، اخلاقی و انسانی جامعه را در نوردیده و چهره ای متعارض از آزادی با دینداری و اخلاق ترسیم می نمایند و بزرگترین ظلم و جور به آزادی از ناحیه کسانی است که آن را در برابر ارزش های مقدس انسانی و الهی می نشاند و آزادی را در مقابله وهجمه بر باورهای اصیل اسلامی جامعه تعریف می نمایند و سبب انزوا و گوشه نشینی آزادی می گردند، آزادی که در چارچوب حقیقت، عدالت و اخلاق مظهر تجلی حقوق بشر و از عناصر اصلی کرامت انسانی است با بستر سازی تضارب آرا و دیدگاه ها و تعامل افکار و اندیشه ها مسیر بالندگی و رشد یافتگی فرد و جامعه را شکل می دهد.

۱۶) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، استقلال از مولفه های تجزیه ناپذیر و از عناصر اصلی و ذاتی جنبش دانشجویی مسلمان است که استقلال فکری به عنوان ضامن استقلال سیاسی و تشکیلاتی، ظرفیت کارآمدی و تحقق مسئولیت اجتماعی بیداری دانشجویی را بوجود می آورد و پناهگاهی است که صداقت و سلامت دانشجویی را تضمین می نماید و نقش روشنفکری و آوانگاردی اش در بستر استقلال امکان ظهور می یابد.

۱۷) در گفتمان جنبش دانشجویی مسلمان، «معنویت» خودسازی و اهتمام جدی و مدام بر اصلاح درون، هم بستر ساز کمال و تعالی فردی است و هم ضرورت انکار ناپذیر جریان دانشجویی برای تحقق رسالت خطیر بیداری اجتماعی، تحقق عدالت، آزادی و پیشرفت عمومی و مصون ماندن از آسیب های فردی و تشکیلاتی پیش روی درونی و بیرونی است.


این سند در پایان دیدار ۱۳ اسفند ماه سال ۱۳۸۳ که دیداری اختصاصی با اعضای انجمن های اسلامی مستقل بود از سوی رهبر انقلاب پذیرفته شد .

آیت الله خامنه ای در دیدار با دانشجویان انجمن های اسلامی مستقل در اسفند 1383

این سند مانیفست فکری اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل بود که بعد از عرضه به رهبر انقلاب با افزوده شدن یک بند از سوی ایشان به عنوان « سند گفتمان جنبش دانشجوی مسلمان » به جنبش های دانشجویی معرفی شد.

در واقع آخرین بند (بند ۱۷ ام) که به خودسازی اشاره دارد تکمیل کنندۀ این سند بود ، نکته ای که رهبر معظم انقلاب آن را حائز اهمیت دانستند و لازم است در کنار سایر موارد به عنوان سند گفتمان دانشجوی مسلمان تکثیر گردد و در اختیار سایر دانشجویان قرار گیرد.

اکنون که تقریباً شانزده سال از تصویب این سند گذشته جنبش های دانشجویی چقدر موفق به پیروی و پیاده سازی آن شده اند؟ آیا مبارزه ای پایدار با مظاهر ظلم و ستم را علاوه بر شعارها در عمل انجام داده اند ؟ مطمئناً وجود این سوالات همیشه لازم و واجب است و ما دانشجویان هستیم که باید پاسخگو باشیم قطعاً نسبت به سال ۸۳ پیشرفت هایی در بدنۀ جامعه به وجود آمده که دانشگاه ها و جنبش های دانشجویی نقش پر رنگی در آن داشتند ازجمله این پیشرفت ها بلوغ سیاسی امروز است که هرگز در میان مردم سال ۸۳ یافت نمی شد، امروز مردم به اهمیت انتخابات و انتخابشان عمیقاً رسیدند و روحیۀ مطالبه گری از مسئولان و عدالت خواهی مردم بیش از پیش تقویت شده که به خودی خود می تواند موتور محرکی برای ساخت ایرانی آبادتر و ایرانی قدرتمند تر از پیش برای پاسخ به ندای « هَل مِن ناصِرٍ یَنصُرُنی »ِ مولایمان باشد.

از شما عزیزان که ۱۷ بندِ سند گفتمان دانشجوی مسلمان را مطالعه کردید خواهشمندیم نظرات خود را در پایین این مطلب با ما به اشتراک بگذارید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *